Skip to main content

User Experience Design (UX) คืออะไร?

User Experience Design (UX) คือ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยทั่วไประบบการออกแบบ UX คือ การคำนึงถึง และ การทำความเข้าใจ future user หรือ ผู้ใช้งานในอนาคตของเรา

what is ux

การ "สร้างประสบการณ์ที่ดี" ประกอบไปด้วย:

  1. Recognition: การรับรู้ และ การเข้าถึง
  2. Feeling: ความรู้สึกของผู้ใช้งาน

ด้วยสองสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ผู้ใช้ รับรู้อะไร และ รู้สึกอย่างไร ขณะใช้ product หรือ design ของคุณ

การออกแบบประสบการณ์นั้นแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งสิ้น แต่เพราะหลายๆปัจจัยรอบตัวทำให้ไม่ทันได้สังเกตุ และเป็นเพราะนักออกแบบได้คิดไว้ให้หมดแล้วว่าการ take action จะต้องธรรมชาติที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน

ยกตัวอย่างการออกแบบประสบการณ์ที่ใกล้ตัว เช่น การออกแบบแก้วน้ำ ซึ่งการที่แก้วน้ำมีหูจับไม่ใช่เพียงเพราะทำให้ดีไซน์สวยขึ้นเท่านั้น แต่เพราะหูจับสามารถช่วยให้ผู้ใช้ สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเอง

โดยสรุป การออกแบบ UX ที่ดี คือการออกแบบที่ช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้ใช้งาน ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นผู้ควบคุม มากกว่า ถูกควบคุม สิ่งนี้จะทำให้ผู้ใช้ได้รับแรงผลักที่ดีในการใช้งาน product or service และช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งาน